قدرت بسته بندی در بازار رقابتی

در سال‌های اخیربسته بندی جایگاه ویژه‌ای در تولید پیدا کرده و تمامی تولیدکنندگان موفق به این امر پی برده اند که یکی از اصول اصلی موفقیت بسته بندی است؛ بسته بندی حاشیه ایست که اهمیتی بیشتری از اصل دارد. بسته بندی محصول توانایی این را دارد که هویت یک محصول را تغییر دهد، فروش راادامه مطلب